GSOL-5/20 odlučovač lehkých kapalin

Popis                                                                                                              Ceny (v PDF)

Gravitačně sorpční plastový odlučovač lehkých kapalin (ropných látek) je vyroben v "baleném" provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž se sedimentační komorou, koalescenční vložkou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení. Poklopy viz část Poklopy (klikni)          Ceník (v PDF)                                       

Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných lehkými kapalinami - volnými ropnými látkami (NEL, C10-C40) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro menší parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z menších ploch. Použít lze i pro čištění chladících a jiných odpadních vod znečištěných rop. látkami i pro čištění vod z mytí vozidel a dílů (bez použití emulgátorů). V odlučovači je integrován kalový prostor o objemu 0,5 m3. Před odlučovač se dle požadavku osadí kalová jímka odpovídajícího objemu. Při čištění vod vod z mytí vozidel a techniky je nutno před kalovou jímku předřadit ještě sedimentační kanál, podmínky stanoví ČSN EN 858-2.......více o čištění vod z mytí vozidel 

 Technické parametry

Typové označení
GSOL-5/20
Velikost odlučovače
NS 20
Rozměry odlučovače
(d x š x v)                          2400x900x1260 mm
Potrubí na výstupu
PP 200 = DN 200
Rozměry poklopu
900x600x55 mm
Jmenovitý průtok
5 l/s
Hmotnost kompletu
do 350 kg
Maximální průtok (kapacita)
20 l/s
Hrdlo na vstupu
pro potrubí DN 200
Odvodňovaná plocha (orientačně)
600 - 2000 m2
Max. znečištění vstupní vody
5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Kvalita vody na výstupu C10-C40                  
GSOL-5/20 je odlučovačem I třídy s výstupem  do 5 mg/l
Obvykle je hodnota C10-C40 průměrně 0,5 mg rop. látek (NEL)/l
– viz. Atest


Funkce

Odlučovač je navržen dle požadavků ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin. Odloučení  lehkých kapalin (ropných látek, NEL, C10-C40) z odpadní vody je vícestupňové. Nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, pomocí koalescenční vložky ke shlukování nejmenších kapiček lehkých kapalin a sedimentaci jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčním hydrofobním materiálu REO Fb (FIBROIL). Odlučovač je bez automatických výstražných a uzavíracích zařízení. Kvalita vody na výstupu viz. Atest v sekci Dokumenty. 
 

Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13 podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod.  K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle EN 858.....více

Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto: 
  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici ....více zde

Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem s malým obsahem cementu.. Vybetonuje se vrchní část nebo vyzdí betonovými tvarovkami - KB bloky, pokud kóta X je větší než 300mm, osadí se do stěny v místě poklopů stupadla, osadí se překlady a poklopy (případně vybetonuje monolit deska). Poklopy se vyplní betonem s vynecháním otvorů u úchytů - viz odstavec Poklopy Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta, příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží, případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provední k osazení pod hladinu spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami i na vnější straně dna. Výkres osazení je pod tímto textem. Pro osazení ve větších hloubkách, v zelené ploše nebo zpevněných plochách (dlažby...) a při použití litinových poklopů postupovat podle výkresu níže. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou.

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy....více o poklopech (klikni) 

Výkresy odlučovače

Výkres GSOL-5/20

Osazení s poklopy v zelené ploše (zatravněné) nebo ve zpevněné ploše (dlažby...)

Pokud je odlučovač umístěn v zelené ploše a hloubka uložení umožní zasypání stropu zeminou a osetí trávou, provede se osazení podle níže uvedeného nákresu. Tento způsob osazení se zvolí i tehdy, když místo zásypu zeminou jsou vrstvy zpevněných ploch (např. dalžby)

 

Osazení v zelené ploše nebo v dlažbě 

Osazení se šachtovými vstupy a litinovými kruhovými poklopy D 400

Toto osazení se použije při větší hloubce uložení kanalizace a tím i odlučovače a při nutnosti použití litinových poklopů (D400) při osazení v plochách s vysokým zatížením.

Na železobetonový strop se osadí šachtový konus (e), při větší hloubce případně i šachtový dílec (se stupadly), vyrovnávací prstenec (f) a litinový poklop (g). Doporučujeme, pokud je dostatečná hloubka, provést strop nad odlučovačem tak, aby kóta X byla větší než 600 mm. V tomto případě je možno osadit pouze jednu šachtu a to v prostoru nad filtry u odtoku z odlučovače.

Legenda k výkresu:

  • a - podkladní beton
  • b - obetonování
  • c - nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami (KB bloky)
  • d - překlad RZP nebo žb. deska
  • e - bet. šachtový konus TBR 600/1000 při větší hloubce i šachtová skruž TBS 1000 vč. stupadel 
  • f - vyrovnávací prstenec TBW
  • g - litinový šachtový poklop kruhový 600 mm s rámem

 

Cena

Průtok QmaxPlocha (orientačně)TypSchéma
Ceny včetně dopravy
v Kč bez DPH

 
 20 l/s

600-2000 m2
 
velikost odlučovače
NS 20  

GSOL-5/20

vč. 2 poklopů do 3,5 t
77.000,-
se 2 poklopydo 15 t
79.000,-
bez poklopů
69.000,-

 

<< objednávka on line

<<náhradní filtrační náplně

Dokumenty ke stažení

Výkresy pro CAD v .dxf   Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -      Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy              Výpočty                Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA