GSOL-50/250 odlučovač ropných látek

Popis                                                                                                         Ceny (v PDF)

Gravitačně sorpční plastové odlučovače ropných látek jsou vyrobeny v "baleném" provedení, jako vodotěsné svařované polypropylenové nádrže se sedimentační komorou, koalescenční vložkou a sorpčním filtrem. Odlučovače jsou určeny pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení. Odlučovače pro průtok 70 – 250 l/s jsou vyráběny jako sestavy odlučovačů GSOL s rozdělovací (sedimentační komorou). Rozměry rozdělovací komory pro 2 ks odlučovačů jsou 3000x900x1500mm (pro 3ks 4000x900x1500mm). Kóta dna potrubí od dna komory je stejná jako kóta přítoku odlučovačů tj. 1100mm.         Ceník (v PDF) 

Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných volnými ropnými látkami (NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z ploch.

 Technické parametry

Typové označení GSOL-50/250
Jmenovitý průtok 50 l/s
Maximální průtok (kapacita) 250 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně) 12500-25000m2
Velikost odlučovače NG250
Max. znečištění vstupní vody 5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Kvalita vody na výstupu GSOL-50/250 je odlučovačem třídy I  do 5 mg/l
Obvykle průměrně 0,5 mg/l - viz Atest

Funkce

Odlučovač je navržen dle požadavků ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin. Odloučení  lehkých kapalin (ropných látek, NEL, C10-C40) z odpadní vody je vícestupňové. Nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, pomocí koalescenční vložky ke shlukování nejmenších kapiček lehkých kapalin a sedimentaci jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčním hydrofobním materiálu REO Fb (FIBROIL). Kvalita vody na výstupu viz Atest. 

Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13 podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro vypouštění vod.  K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle EN 858

Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto: 

  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici ....více zde

Osazení

Po vykopání jámy se plastové odlučovače a rozdělovací komora osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovače se sesadí s rozdělovací komorou a provede se připojení na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrží vodou a jejich rozepření se provádí zhutněný zásyp sušším betonem, s malým obsahem cementu. Vybetonuje se vrchní část nebo vyzdí betonovými tvarovkami - KB bloky, pokud kóta X je větší než 300mm, osadí se do stěn v místě poklopů stupadla, osadí se překlady a poklopy (případně vybetonuje monolit deska). Poklopy se vyplní betonem s vynecháním otvorů u úchytů. Viz odstavec Poklopy v části G-Dodací a záruční podmínky. Pro osazení ve větších hloubkách nebo při použití litinových poklopů pro vysoké zatížení (D400) postupovat podle výkresu na str. 16 - 17. Viz též výkr. odlučovačů a jejich osazení na str. 11, 13. Osazení v zelené ploše (zatravněné) nebo ve zpevněné ploše (dlažby...): Pokud je odlučovač osazen v zelené ploše a hloubka uložení umožní jeho zasypání zeminou a osetí trávou, provede se osazení podle výkresu na str. 17. Tento způsob osazení se zvolí i tehdy, když místo zásypu zeminou jsou vrstvy zpevněných ploch (např. dlažby). Před uvedením do provozu se odlučovače naplní čistou vodou.
 

Výkresy odlučovače

 

Schéma sestavy odlučovač GSOL-50/250

 

 

 

Schéma - řez GSOL-50/250

Osazení s litinovými poklopy (zatížení D400) – popis k následnému obrázku:
Toto schéma osazení se použije při větší hloubce uložení kanalizace a při nutnosti použití litinových poklopů při osazení v plochách s vysokým zatížením a to pro všechny odlučovače (GSOL-2/10, GSOL-5/20, GSOL-10/50) i pro jejich sestavy. Osadí se šachtový konus (e), vyrovnávací prstenec (f) a litinový poklop (g). Doporučujeme, pokud je dostatečná hloubka, provést strop nad odlučovačem tak, aby kóta X > 600mm. V tomto případě je pak možno osadit pouze jednu vstupní šachtu a to v prostoru nad filtry.

 

Legenda k výkresu:

  • podkladní beton
  • zhutněný zásyp betonem s nízkým obsahem cementu i bet. šachtová skruž TBS 1000 vč. stupadel
  • nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami (KB bloky) f)vyrovnávací prstenec TBW
  • překlad RZP nebo žb. deska g)litinový šachtový poklop kruhový 600 mm s rámem
  • bet. šachtový konus TBR 600/1000 při větší hloubce

 

Cena

Průtok QmaxPlocha (orientačně)TypSchéma
Ceny včetně dopravy
v Kč bez DPH

 
 250 l/s

12500-25000 m2
 
velikost odluč.
NS 250 


  GSOL-50/250


 s 14poklopy do 3,5 t
600.000,-
s 14 poklopy do 15 t
614.000,-
bez poklopů
558.000,-

<<náhradní filtrační náplně

Dokumenty ke stažení

Výkresy pro CAD v .dxf     Dokumenty       Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy            CE dokumenty      Výpočty            Prospekt        Ceník

Navigace:

- adresa - ceny - doklady - FAQ - hesla od A do Zmapa - najít - objednat - záruka -

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout