GSOL-40/200 odlučovač ropných látek

Popis                                                                                                     Ceny (v PDF)

Gravitačně sorpční plastové odlučovače ropných látek jsou vyrobeny v "baleném" provedení, jako vodotěsné svařované polypropylenové nádrže se sedimentační komorou, koalescenční vložkou a sorpčním filtrem. Odlučovače jsou určeny pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení. Odlučovače pro průtok 70 – 250 l/s jsou vyráběny jako sestavy odlučovačů GSOL s rozdělovací (sedimentační komorou). Rozměry rozdělovací komory pro 2 ks odlučovačů jsou 3000x900x1500mm (pro 3ks 4000x900x1500mm). Kóta dna potrubí od dna komory je stejná jako kóta přítoku odlučovačů tj. 1100mm.            Ceník (v PDF)

Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných volnými ropnými látkami (NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z ploch.

 Technické parametry

Typové označení GSOL-40/200
Jmenovitý průtok 40 l/s
Maximální průtok (kapacita) 200 l/s
Odvodňovaná plocha (orientačně) 10000-20000m2
Velikost odlučovače NS 200
Max. znečištění vstupní vody 5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Kvalita vody na výstupu GSOL-40/200 je odlučovačem třídy I  do 5 mg/l
Obvykle průměrně 0,5 mg/l - viz Atest

Funkce

Odlučovač je navržen dle požadavků ČSN EN 858-1 Odlučovače lehkých kapalin. Odloučení  lehkých kapalin (ropných látek, NEL, C10-C40) z odpadní vody je vícestupňové. Nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, pomocí koalescenční vložky ke shlukování nejmenších kapiček lehkých kapalin a sedimentaci jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčním hydrofobním materiálu REO Fb (FIBROIL). Kvalita vody na výstupu viz Atest. 

Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13 podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro vypouštění vod.  K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle EN 858

Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto: 

  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici ....více zde

Osazení

Po vykopání jámy se plastové odlučovače a rozdělovací komora osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovače se sesadí s rozdělovací komorou a provede se připojení na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrží vodou a jejich rozepření se provádí zhutněný zásyp sušším betonem, s malým obsahem cementu. Vybetonuje se vrchní část nebo vyzdí betonovými tvarovkami - KB bloky, pokud kóta X je větší než 300mm, osadí se do stěn v místě poklopů stupadla, osadí se překlady a poklopy (případně vybetonuje monolit deska). Poklopy se vyplní betonem s vynecháním otvorů u úchytů. Viz odstavec Poklopy v části G-Dodací a záruční podmínky. Pro osazení ve větších hloubkách nebo při použití litinových poklopů pro vysoké zatížení (D400) postupovat podle výkresu na str. 16 - 17. Viz též výkr. odlučovačů a jejich osazení na str. 11, 13. Osazení v zelené ploše (zatravněné) nebo ve zpevněné ploše (dlažby...): Pokud je odlučovač osazen v zelené ploše a hloubka uložení umožní jeho zasypání zeminou a osetí trávou, provede se osazení podle výkresu na str. 17. Tento způsob osazení se zvolí i tehdy, když místo zásypu zeminou jsou vrstvy zpevněných ploch (např. dlažby). Před uvedením do provozu se odlučovače naplní čistou vodou.

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy....více o poklopech (klikni)

 

Výkresy odlučovače

 

Půdorys - schéma GSOL-40/200

 

 

Řez - schéma GSOL-40/200

Osazení s litinovými poklopy (zatížení D400) – popis k následnému obrázku:
Toto schéma osazení se použije při větší hloubce uložení kanalizace a při nutnosti použití litinových poklopů při osazení v plochách s vysokým zatížením a to pro všechny odlučovače (GSOL-2/10, GSOL-5/20, GSOL-10/50) i pro jejich sestavy. Osadí se šachtový konus (e), vyrovnávací prstenec (f) a litinový poklop (g). Doporučujeme, pokud je dostatečná hloubka, provést strop nad odlučovačem tak, aby kóta X > 600mm. V tomto případě je pak možno osadit pouze jednu vstupní šachtu a to v prostoru nad filtry.

 

Osazení GSOL se šachtovými vstupy

 

Legenda k výkresu:

  • podkladní beton
  • zhutněný zásyp betonem s nízkým obsahem cementu i bet. šachtová skruž TBS 1000 vč. stupadel
  • nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami (KB bloky) f)vyrovnávací prstenec TBW
  • překlad RZP nebo žb. deska g)litinový šachtový poklop kruhový 600 mm s rámem
  • bet. šachtový konus TBR 600/1000 při větší hloubce

 

Cena

Průtok QmaxPlocha (orientačně)TypSchéma
Ceny včetně dopravy
v Kč bez DPH

 
200 l/s


10000-20000 m2
velikost odluč.
NS 200 

GSOL-40/200

 s 12poklopy do 3,5 t
480.000,-
s 12poklopy do 15 t
492.000,-
bez mříže
444.000,-

<<náhradní filtrační náplně

Dokumenty ke stažení

Výkresy pro CAD v .dxf     Dokumenty       Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy            CE dokumenty      Výpočty            Prospekt        Ceník

 

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout