GSOL-2/4P odlučovač lehkých kapalin

Popis                                                                                                Ceny (v PDF)      

GSOL-2/4P je gravitačně sorpční odlučovač, voda je čištěna vícestupňově s dočištěním na sorpčním filtru.  Voda přitéká potrubím, zakrytí je poklopem. Odlučovač ropných látek je vyroben v "baleném" provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení.  Poklop viz. poklopy (klikni)                                                                                Ceník (v PDF)

Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných lehkými kapalinami - volnými ropnými látkami (C10-C40, NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro menší parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z menších ploch. Použít lze i pro čištění chladících a jiných odpadních vod znečištěných rop. látkami i pro čištění vod z mytí vozidel a dílů (bez použití emulgátorů). V odlučovači je integrován kalový prostor o objemu 0,1m3. Před odlučovač se dle požadavku osadí kalová jímka odpovídajícího objemu. Při čištění vod vod z mytí vozidel a techniky je nutno před kalovou jímku předřadit ještě sedimentační kanál, podmínky stanoví ČSN EN 858-2....více o čištění vod z mytí 

 Technické parametry

Typové označení
GSOL-2/4P
Velikost odlučovače
NS 4
Rozměry odlučovače
(d x š x v)                            1200x600x1010 mm
Potrubí na výstupu
PP 125 = DN 125
Rozměry poklopu
900x600x55 mm
Jmenovitý průtok
2 l/s
Hmotnost kompletu
cca 150 kg
Maximální průtok (kapacita)
4 l/s
Hrdlo na vstupu
pro potrubí DN 125
Odvodňovaná plocha (orientačně)
50 - 300 m2
Max. znečištění vstupní vody
5000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody
Obvykle jsou v praxi hodnoty do 1000 mg/l
Kvalita vody na výstupu C10-C40                             
GSOL-2/4P je odlučovačem I třídy, tj. do 5mg/l
Obvykle je hodnota průměrně 0,5 mg/l
– viz. Atest

 

Funkce

Odloučení lehkých kapalin (ropných látek)  je vícestupňové, tj. nejdříve dojde k sedimentaci a ke gravitační separaci ropných látek na hladině, k sedimentaci jemných částeček a nakonec se voda dočistí na speciálním sorpčním filtru, kde je zbytkové znečištění látkami C10-C40 zachyceno na vláknitém sorpčnín materiálu REO Fb (Fibroil). Odlučovač je bez automatických uzavíracích a výstražných a přídavných zařízení. Kvalita vody na výstupu viz Atest v části Dokumenty.

Doklady

Na odlučovač je vydáno Prohlášení o vlastnostech č. 01/13 podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod.  K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list. Výrobek je označen CE značkou shody a opatřen typovým štítkem dle EN 858

Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:

 
  • Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.
  • Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici  ....více zde

 

Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem s malým obsahem cementu. Do úrovně terénu se provede nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami - KB bloky. Osadí se překlady (např. 2 ks RZP 900/140/140), dobetonuje do horní úrovně překladů, osadí se rám poklopu a pak i poklop. Poklop se vyplní betonem nebo dlažbou s vynecháním otvorů u úchytů - podrobněji viz. odstavec Poklopy (klikni) Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami s kruhovými otvory i na vnější straně dna. Otvory v lištách se protáhne výztuž. Poklop v části Poklopy. Výkres osazení je pod tímto textem. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou.

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou odlučovače dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy....více o poklopech (klikni)

Výkresy odlučovače

Odlučovač GSOL-2/4P

 

Cena

Průtok QmaxPlocha (orientačně)TypSchéma
Ceny včetně dopravy
v Kč bez DPH

 
 4 l/s

50-300 m2
 
velikost odlučovače
NS 4

GSOL-2/4P
 
vč. poklopu do 3,5 t
33.000,-
s těžkým pokl.do 15 t
34.000,-
bez poklopu
29.000,-

 

<< objednávka on line

<<náhradní filtrační náplně

<<pokopy

Dokumenty ke stažení

Výkresy pro CAD v .dxf   Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -      Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy              Výpočty                Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA