OTP-1 - odlučovač tuků plastový - dle EN 1825 lapák tuků

Popis                                                                                                Ceny (v PDF)

Plastový odlučovač tuků ( dle EN 1825 lapák tuků) je dodáván v "baleném" provedení, je svařen z polypropylénových desek a tvoří nepropustnou vodotěsnou jímku se soustavou norných stěn a přepážek. Na přítoku je hrdlo a na výtoku trubka pro napojení na kanalizaci. Součástí dodávky lapáku je ocelový pozinkovaný vodotěsný poklop 900 x 600 mm pro betonovou výplň (nebo dlažbu) viz též odstavec Poklopy (klikni) . Lapák je možno osadit mimo budovu i uvnitř budovy pod podlahou.                                           Ceník (v PDF)

Použití

Pro restaurace, jídelny, kuchyně, výrobny lahůdek, cukrárny a podobné provozy, kde jsou odpadní vody znečištěné tuky a oleji. Lapák slouží k zachycení tuků a olejů z těchto odpadních vod. Je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace. Do lapáku tuků nelze svádět ostatní odpadní vody (dešťové, splaškové...). Pro účinné gravitační čištění nesmí být tuky a oleje emulgované (vysoká koncentrace tenzidů, alkálií...). Proto výrobce nedoporučuje vést na lapák vody z myček nádobí. Do odlučovače není rovněž vhodné přivádět odpadní vody z drtiče nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty). Použití čistících prostředků, vyšší teploty odpadní vody, nadměrné zatížení tuky nebo sedimenty musí být zohledněno při návrhu velikosti lapáku tuku NS (dle požadavků EN 1825). 

 Technické parametry

Typové označení
OTP-1
Velikost lapáku 
NS 1
Rozměry odlučovače
(d x š x v)                   900x600x1010mm
Maximální průtok (kapacita)
1 l/s
Rozměr poklopu 
900x600x55 mm
Objem lapáku                                                 
0,43 m3
Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu 
PP 110 = DN 100
Objem kalového prostoru                                
 0,10 m3
Hmotnost kompletu
do 100 kg
Objem zachyceného tuku                                
0,04 m3
Výpočet velikosti lapáku a kalové jímky 
Tlouštka vrstvy tuku max.                               
90 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< výpočet a ověření velikosti lapáku NS a typu OTP

Funkce

Voda natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, kde dojde k uklidnění a ochlazení vody, gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace.
 

Na lapák je vydáno Prohlášení o vlastnostech 02/13 podle zákona 22/1997 Sb. Lapák tuku je navržen a posouzen dle požadavků ČSN EN 1825-1 Lapáky tuků. K výrobku je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list, typový štítek a označení CE.....více  

Obsluha

Podmínky pro provoz, obsluhu a údržbu stanoví obecně ČSN EN 1825-2 zejména v čl. 8. Výrobce tyto podmínky konkretizuje a  upřesňuje v Provozně manipulačním řádu, který je včetně Provozního deníku součástí dodávky lapáku tuku
...více zde

Osazení

Po vykopání jámy se plastový lapák osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Při postupném napouštění lapáku vodou a případném rozepření se provádí zhutněný obsyp spodní části odlučovače betonem s malým obsahem cementu. Připojí se kanalizační potrubí, dokončí zhutněný zásyp, případně nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami - KB bloky a osadí ocelový rám vodotěsného poklopu 600 x 900 mm včetně vyplnění poklopu betonem (asf.bet., dlažbou...) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu - viz odstavec Poklopy. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží, případně ze železobetonu. Stěny lapáku jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nabo vázání ocelové výztuže. Lapák v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami i na vnější straně dna. Před uvedením do provozu se lapák naplní čistou vodou. Odvětrání lapáku je většinou přes odvětranou větev přívodního potrubí. Pokud přívodní potrubí není odvětráno, musí být osazeno samostatné odvětrávací potrubí a to např. jako odbočka na přívodním potrubí. Schéma osazení viz. výkresy odlučovače.  

Poklopy

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti je lapák dodán bez poklopů, tyto dodá např. f. BDS a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy....více o poklopech (klikni)

Výkresy lapáku tuku

 

Poklopy, mříže

Poklopy jsou ocelové, pozinkované, vodotěsné pro betonovou výplň (je možno vyplnit i dlažbou, asf.betonem) v provedení pro pojezd vozidly do 3,5t nebo do 15t. Při požadavku vyšší únosnosti jsou lapáky dodány bez poklopů, tyto dodá např. f. VLČEK a to litinové 600/900 mm s únosností do 40t (D400) nebo, pokud to umožní hloubka uložení, se použijí šachtové vstupy s šachtovými litinovými poklopy... více (klikni)

Cena

 

Průtok Qmax

Velikost lapáku

 

TypSchéma
Ceny včetně dopravy
Ceny v Kč
bez DPH
včetně dopravy v ČR
 

       1 l/s

 

NS 1
 
 OTP-1
vč. poklopu do 3,5 t
18.000,-
vč. poklopu do 15 t
19.000,-
bez poklopu
14.000,-

<< objednávka on line

Přejdi přímo na jiný lapák tuku ( ... klikni na typ)

OTP-0,5(NS 0,5)    OTP-2(NS2)   OTP-4(NS4)   OTP-7(NS7)   OTP-10(NS10)

H l a v n í    m e n u :

Výkresy pro CAD v .dxf     Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy                Výpočty            Prospekt        Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA