FAQ - nejčastější otázky - hledaná hesla

  Rejstřík

Zde jsou nejčastěji hledané sekce a hesla na našich stránkách seřazená podle abecedy.

Klikněte na heslo a přejdete přímo na hledanou sekci nebo odkaz:

Hesla seřazená podle abecedy:    (... klikněte na hledané heslo! )

A

- ACO - sedimentační žlaby

- adresa SEKOPROJEKT

- atest lapáků tuků OTP

- atest odlučovačů lehkých kapalin SOL a GSOL

B

- benzíny, nafta a oleje - lehké kapaliny

C

- C10-C40 - uhlovodíky - ropné látky

- CAD - výkresy v .dxf pro CAD

- CE dokumenty

- CE - certificate of conformity

- ceník 

- ceny v prospektu LAPOLY.pdf

- ceny - katalog výrobků

- certifikát odlučovačů tuků - lapáků tuků OTP 

- certifikát odlučovačů rop. látek - lehkých kapalin OLK - SOL a GSOL

- co o nás bylo napsáno - o Sekoprojektu

- cukrářská provozovna - návrh velikosti lapáku tuku

Č

- ČSN 75 6551 - Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

- ČSN EN 1825 - Lapáky tuků - odlučovače tuků a olejů

- ČSN EN 858 - Odlučovače lehkých kapalin - odlučovače benzínu a oleje - odlučovače ropných látek

- čištění lapolů (odlučovačů, jímek)

- čištění odlučovačů - lhůty pro čištění odlučovačů lehkých kapalin a lapáků tuku

- čištění vod z mytí aut a techniky

D

- dodací podmínky

- dodávky na Slovensko

- doklady, dokumenty

- doprava lapolů a dalších výrobků

E

- EKO firmy - čištění lapolů a jímek

- EL - extrahovatelné látky - tuky a oleje ve vodě z kuchyňských a jiných potravinářských provozů

- EN 1825 - Lapáky tuků - odlučovače tuků a olejů

- EN 858 - Odlučovače lehkých kapalin - odlučovače benzínu a oleje - odlučovače ropných látek

- ES prohlášení o shodě, CE

- evropské normy a předpisy

- export na Slovensko

- extrahovatelné látky EL - tuky a oleje ve vodě z kuchyňských a jiných potravinářských provozů

F

- FIBROIL

- filtry, fibroil

- fax a telefon SEKOPROJEKT

G

- generální technická kontrola odlučovačů

- GSOL

- GSOL-2/4    GSOL-2/10   GSOL-5/20   GSOL-10/50

- GSOL-15/70   GSOL-20/100   GSOL-25/120   GSOL-30/150   GSOL-40/200   GSOL-50/250

H

- hodnoty znečištění vod vypouštěných do kanalizace

- hotel - návrh a výpočet velikosti lapáku tuku

J

- jatka, zpracování masa - návrh velikosti lapáku tuku

- jídelna, výdejna jídel - návrh velikosti lapáku tuku

- jímky, nádrže, šachty

- jmenovitý rozměr - velikost NS lapáku tuku

- jmenovitá velikost lapáku tuku - výpočet v Exelu

- jmenovitá velikost lapáku tuku - příklady výpočtů

K

- kalová jímka pro mytí aut a techniky

- kanalizační řád - tabulka přípustných hodnot znečištění

- kapaliny lehké - ropné látky

- katalog odpadů - z odlučovačů a jímek

- katalog výrobků

- katalog - prospekt LAPOLY v PDF

- ke stažení (soubory-výkresy JPEG a CAD) 

- ke stažení - prospekt LAPOLY v PDF

- kontakt SEKOPROJEKT

- kontrola a údržba odlučovačů a lapáků

- kuchyně - návrh a výpočet velikosti lapáku tuku v Excelu

L

- lapoly

- LAPOLY prospekt .pdf

- lapáky tuku OTP

- lehké kapaliny

- lhůty čištění odlučovačů a lapáků

- likvidace odpadů z lapolů

- limity pro vypouštění odpadních vod do vodotečí a kanalizací - NV č. 401/2015 Sb.

- limity pro vypouštění vod do kanalizace ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb. o kanalizacích a vod.

- litinové poklopy D 400 ODRA - výrobce BDS

M

- mapa SEKOPROJEKT Turnov

- masné provozy - návrh a výpočet velikosti lapáku tuku

- maximální přípustné hodnoty znečištění vod vypouštěných do kanalizace

- menza - návrh a výpočet velikosti lapáku tuku

- minimální objem kalové jímky pro mytí aut a techniky

- mříže a poklopy

- mytí aut a techniky

N

- nádrže, jímky, šachty

- nafta, benzín a oleje - lehké kapaliny

- náhradní filtry

- napsali o nás ( o Sekoprojektu )

- nařízení vlády 401/2015 Sb.

- návrh čištění vod z mytí aut a techniky

- návrh lapáku tuku - jeho velikost NS - výpočet v Excelu

- návrh lapáku tuku - jeho velikost NS - příklady výpočtu

- NEL - dříve ropné látky - dnes uhlovodíky C10-C40

- nemocniční kuchyně - návrh velikosti lapáku tuku

- nepolární extrahovatelné látky (NEL) - ropné látky

- NG viz. NS - jmenovitá velikost

- normy EU pro lapáky tuků

- normy EU pro odlučovače lehkých kapalin

- NS velikost-jmenovitý rozměr lapáku tuku

- NS velikost odlučovače lehkých kapalin - ropných látek

O

- o nás napsali ( o Sekoprojektu a výrobcích )

- objednávky, objednání lapolů...

- objem kalové jímky pro čištění vod z mytí aut a techniky

- odloučení kalů z vod z mytí aut a techniky 

- odlučovače lehkých kapalin, dříve ropných látek, typ GSOL

- odlučovače tuků OTP

- odlučovače - LAPOLY - prospekt.pdf

- odpady z lapolů, tj. z odlučovačů lehkých kapalin a lapáků tuku

- odvodňovací žlaby např. ACO, sedimentační žlaby (kanálky) např. pro mytí aut

- oleje, benzíny a nafta - lehké kapaliny - NEL

- oleje a tuky ve vodě z kuchyňských a jiných potravinářských provozů - extrahovatelné látky EL

- orientační ukazatele znečištění vod vypouštěných do kanalizace

- osazení odlučovačů a lapáků

- osvědčení vodotěsnosti

- OTP - odlučovače tuků z plastu

- OTP-0,5(NS0,5)   OTP-1(NS 1)    OTP-2(NS2)   OTP-4(NS4)   OTP-7(NS7)   OTP-10(NS10)

P

- plastové jímky a nádrže

- podklady pro CAD

- podklady v PDF - prospekt LAPOLY

- podmínky pro provoz, kontrolu a údržbu odlučovačů

- poklopy a mříže

- poklopy litinové ODRA (D 400) - výkres a ceník

- prodej LAPOLŮ na Slovensku

- prohlášení o vlastnostech, o shodě

- prospekt LAPOLY .pdf

- provozní podmínky, kontrola a údržba odlučovačů

- příklady výpočtů lapáků tuku

- přípustné znečištění vod vypouštěných do kanalizace

R

- rabaty a slevy z ceníkových cen

- reference

- reference - naši odběratelé

- reference - stavby s našimi odlučovači

- restaurace - návrh a výpočet velikosti lapáku tuku

- ropné látky - benzíny, nafta a oleje - lehké kapaliny dle EN 858

S

- sedimentační žlaby (kanálky) např. pro mytí aut 

- SEKOPROJEKT - prospekt LAPOLY .pdf

- servis odlučovačů a lapáků

- sestavy odlučovačů NS 70 až NS 250

- slevy a rabaty z ceníkových cen

- Slovensko - prodej Lapolů v SK

- SOL - sorpční vpust SOL-2/4M

- sorpční filtry

- sorpční vpust

- soubory ke stažení (výkresy v JPEG a .dfx pro CAD)

Š

- šachty, jímky, nádrže

- školní kuchyně - návrh a výpočet lapáku tuku

T

- tabulka přípustných hodnot znečištění vod vypouštěných do kanalizace

- telefony a faxy  SEKOPROJEKT

- tukové lapoly - lapáky tuků

- tuky a oleje ve vodě z kuchyňských a jiných potravinářských provozů - extrahovatelné látky EL

- Turnov - město Turnov srdce Českého ráje

U

- údržba a kontrola odlučovačů a lapáků

- uhlovodíky C10-C40 - lehké kapaliny

- ukazatele přípustného znečištění vod vypouštěných do kanalizace

- uliční vpust - sorpční vpust SOL-2/4M

V

- veletrhy

- velikost lapáku tuku - příklady výpočtů a výpočet NS v Excelu

- výrobce litinových poklopů ODRA D 400 - f. BDS

- vodní zákon

- vodoměrné šachty

- vodotěsnost

- vody z mytí aut, jejich čištění

- vpust sorpční

- výdejna jídel - jídelna, menza - návrh velikosti lapáku tuku

- Vyhláška č. 381/2001 Sb. o odpadech - Katalog odpadů

- Vyhláška č. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích - tabulka přípustného znečištění vod

- výkresy odlučovačů a lapáků v JPEG

- výkresy odlučovačů a lapáků v .dxf pro CAD

- výměna filtrů v odlučovači

- výpočet velikosti NS lapáku tuků v Excelu

- výpočet a návrh velikosti lapáku tuku - příklady

- vypouštění odpadních vod do kanalizace dle Vyhl. 428/2001 Sb.

- vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací - N.V. č.401/2015Sb.

- výstavy

- vyvážení jímek, lapolů, vyčištění

Z

- Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. - "Vodní zákon"

- záruka

- zatřídění odpadů z odlučovačů LK a lapáků tuku

- znečištění vypouštěných vod NV č. 401/2015Sb.

- znečištění vod vypouštěných do kanalizace

Ž

- žlaby pro odloučení kalu např. z mytí aut

- žumpy, jímky

 

Klikněte na hledané heslo v rejstříku. Zobrazí se vám podrobnější popis, případně stránka nebo můžete stáhnout požadovaný dokument včetně výkresů pro CAD

 

H l a v n í    m e n u :

Výkresy pro CAD v .dxf     Dokumenty       Výpočet NS - dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuků -           Ceník odlučovačů a lapáků

Výkresy            CE dokumenty      Výpočty            Prospekt        Ceník

 

Dokumenty        Předpisy           Objednávka         Čištění         Rejstřík

Dokumenty        Předpisy         Objednávka          Čištění             Rejstřík

                      

 

 

 

 

 

 

Email Poslat na email     Tisknout Tisknout     
eBRÁNA